Żłobek Miejski nr 1 w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w serwisie
Jesteś w: strona główna / statut

Statut

Statut żłobka określony jest treścią uchwał:

 

UCHWAŁA NR XVIII.145.2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 sierpnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami - tekst jednolity) w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn zm.1) ) uchwala się :

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

Rozdział 1.

Nazwa i miejsce prowadzenia

§ 1. 1. Żłobek Miejski nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wandy nr 29, zwany dalej „Żłobkiem", jest jednostką budżetową utworzoną przez Miasto Zielona Góra. W skład żłobka wchodzi filia z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze.
§ 1. 2. Obszar działania Żłobka obejmuje Miasto Zielona Góra.

Rozdział 2.

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom, o których mowa w § 5 ust.1 pkt.1 statutu, opieki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, w ramach której realizowane są funkcje opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, a poprzez to:
1) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
2) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce;
3) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
4) kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej);
5) zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
§ 3. Zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi, z zastosowaniem metod i sposobów oddziaływań dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i lokalowych, a poprzez to zapewnienie dziecku:
1) pełnego bezpieczeństwa;
2) żywienia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami żywienia;
3) opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć wychowawczych poprzez zabawę;
4) zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego.

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 4. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadą powszechnej dostępności i jest realizowane przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalonej zgodnie z § 9 ust 2.
§ 5. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
1) wiek dziecka, tj. ukończony 20 tydzień życia i nieprzekroczony 3 rok życia a ze względu na wyjątkowe wskazania - 4 rok życia;
2) praca zarobkowa lub nauka rodziców dziecka;
3) złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do Żłobka.
2. Przez „rodzica" należy rozumieć również opiekunów prawnych dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących.
§ 6. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających liczbę miejsc organizacyjnych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Zielonej Górze :
1) rodziców samotnie wychowujących;
2) w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności;
3) z rodzin zastępczych;
4) z rodzin wielodzietnych;
5) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego;
6) ze wskazań pomocy społecznej.
§ 7. Podczas tworzenia grup integracyjnych brane są pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności dziecka.

Rozdział 4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 8. Nieobecność dziecka w Żłobku zwalnia rodzica z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności.

Rozdział 5.

Organizacja i zarządzanie żłobkiem

§ 9. 1. Żłobek funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerwy urlopowej, przez minimum 9 godzin dziennie.
2. Termin przerwy urlopowej ustalany jest przez Prezydenta Miasta na wniosek dyrektora Żłobka.
3. W czasie przerwy urlopowej rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę we własnym zakresie lub złożyć wniosek o miejsce zastępcze w innym żłobku prowadzonym przez Miasto Zielona Góra.
§ 10. 1. Żłobkiem kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektor świadczy pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Żłobka.
4. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów i pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
§ 11. 1. Dyrektor Żłobka realizuje zadania i cele statutowe w ramach planu finansowego przy pomocy głównego księgowego oraz podległych pracowników.
2. Do zadań i kompetencji dyrektora Żłobka należy w szczególności:
1) bieżący nadzór nad realizacją zadań statutowych Żłobka;
2) ustalanie planu finansowego oraz dysponowanie środkami w nim określonymi;
3) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Żłobka;
4) regulowanie - w drodze zarządzeń - spraw związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Żłobka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§ 12. W Żłobku zatrudnieni są pracownicy z przygotowaniem określonym w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 6.

Mienie i gospodarka finansowa żłobka

§ 13. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym.
§ 14. 1. Żłobek prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
2. Działalność żłobka jest finansowana w całości z budżetu Miasta a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Miasta.
3. Żłobek prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kamińskiwersja do druku | rejestr zmian

Przejdź do serwisu www.promyczek.zgora.pl © 2024 | Stronę odwiedzono 2431 razy

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X Zamknij